سردرد – قسمت اول

Published on :

سردرد – سردرد یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به پزشکان می باشد. تشخیص و درمان، بر اساس روند دقیق بالینی بوده که با آگاهی از آناتومی، فیزیولوژی و فارماکولوژی راه های دستگاه عصبی بهتر می توان انواع سندرم های سردرد را شناخت. بر اساس طبقه بندی انجمن بین […]